Povinné údaje

Na této stránce najdete povinné údaje o nás, o zásadách zpracování osobních údajů a mimosoudním řešením sporů.

Povinné údaje o nás
Jsme advokátní kancelář EXPATLEGAL s.r.o., IČO: 194 73 427, se sídlem Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 387204, oprávněná ke společnému výkonu advokacie svými společníky ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen „my“ nebo „advokátní kancelář“). 

Společníci a jednatelé advokátní kanceláře jsou: 

  • JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D., IČO: 046 61 745, ev. č.: ČAK 16706 

  • Mgr. Azra Drozdek, IČO: 040 05 309, ev. č.: ČAK 16244

Zásady zpracování osobních údajů
Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme vlastním jménem některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Těmito následujícími zásadami plníme naši informační povinnosti vůči Vám jakožto subjektům údajů ve smyslu GDPR. Se zásadami se můžete vždy seznámit prostřednictvím našich webových stránek. Zároveň si vyhrazujeme právo v případě nutnosti zásady aktualizovat.

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb 
Během sjednání a poskytování našich právních služeb budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám sdělíte. Jsou to zpravidla: jméno, příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, e-mailová adresa, telefonní číslo a fakturační údaje.

Z jakého důvodu?
Poskytujeme Vám služby představující výkon advokacie, mezi něž patří zejména obhajoba Vašich práv, komunikace s Vámi, administrace plateb a fakturace.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Vaše data budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení pak nejdéle 10 let. Tím není dotčena možnost zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Následně data buď vymažeme, nebo anonymizujeme.

B. Zpracování osobních údajů v případě, že nás kontaktujete
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře. Jsou to zpravidla: jméno, příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, telefonní číslo a emailová adresa. 

Z jakého důvodu?
Zpracováváme Váš požadavek a kontaktujeme Vás přes Vaše kontaktní údaje pro další domluvu ohledně poskytování našich služeb. 

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace. Tím není dotčena možnost zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Následně data buď vymažeme, nebo anonymizujeme. V případě navázání další spolupráce bude probíhat zpracování osobních údajů podle bodu A.

C. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu
Pokud bychom chtěli získat a zpracovávat Vaše osobní údaje za jiným účelem, můžeme tak učinit, pokud nám k tomu udělíte souhlas.

Na základě jakého právního důvodu?
Udělili jste nám k tomu souhlas podle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Údaje budeme zpracovávat po dobu na niž jste nám souhlas udělili, případně než udělený souhlas odvoláte. 

D. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu a plnění zákonných povinností
Vaše údaje získané na základě jiných právních důvodů můžeme zpracovávat taktéž pro administrativní účely, ochranu našich práv či práv třetích osob, informování Vás o podstatných informacích a novinkách ohledně našich služeb a plnění našich zákonných povinností. 

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, a ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Údaje budeme zpracovávat po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu, za účelem ochrany našich práv pak vzhledem k zákonným promlčecím lhůtám nejdéle 10 let od skončení našeho vzájemného vztahu. V případě soudního, správního či jiného řízení, jež by se týkalo práv z našeho vzájemného vztahu či těchto osobních údajů, pak budeme data zpracovávat i po dobu trvání tohoto řízení. 

Za účelem plnění zákonných povinností budeme zpracovávat údaje do dobu předepsanou právními předpisy. 

II. Kdo se k osobním údajům dostane?
Vaše data zůstanou u nás, nikomu je nepředáváme. K datům se dostanou zaměstnanci naší advokátní kanceláře, případně některé osoby a společnosti, s nimiž spolupracujeme na základě smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. Zaměstnanci naší advokátní kanceláře, spolupracující osoby i spolupracující společnosti mají ve vztahu k datům povinnost mlčenlivosti. 

Pokud Vaše osobní údaje předáváme mimo EU, zajišťujeme jejich ochranu, zejména prostřednictvím smluvních doložek.

III. Co byste dál měli vědět
Přípustné je taktéž zpracování Vašich údajů pro jiný účel slučitelný s účelem, pro který jsme osobní údaje od Vás původně získali. 

Rozsah údajů, které zpracováváme, se může měnit v závislosti na službách, které Vám poskytujeme, a informacích, které nám sdělíte.

V naší advokátní kanceláři nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování dodržujeme zavedené postupy k ochraně dat, jako je omezení přístupu k datům.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás s dotazem, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. 

Můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

V případě, že jste nám ke zpracování osobních údajů udělili souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním či na základě jiného právního důvodu. 

V. Pravidla cookies 
Naše webové stránky v souladu s právními předpisy ukládají soubory cookies. Díky tomu můžeme zejména zaznamenávat informace o Vašem prohlížení, například preferovaný jazyk, a anonymně analyzovat návštěvnost. Cookies můžeme sdílet s našimi partnery pro analýzu. Vaše další návštěva webových stránek tak může být příjemnější. 

Můžeme používat následující druhy cookies: 

  • Funkční cookies, které zprostředkovávají základní funkčnost stránky. Webové stránky bez nich nemohou fungovat.

  • Analytické cookies, které počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

  • Personalizované cookies, které shromažďují informace pro lepší přizpůsobení webových stránek Vašim preferencím.

Nastavení cookies můžete upravit prostřednictvím odkazu "Nastavení cookies" v patičce webu. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je taktéž zablokovat nastavením internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu.

VI. Jak a kde můžete svá práva uplatnit
Pokud byste měli k osobním údajům nebo cookies otázky nebo byste chtěli uplatnit Vaše práva, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@expatlegal.cz nebo poštou na adrese:

EXPATLEGAL s.r.o.
Dlouhá 705/16, Staré Město
110 00 Praha 1 
Česká republika

Pro zpracování Vaší žádosti musíme být schopni spolehlivě ověřit Vaši totožnost a zabránit tak tomu, aby Vaše práva byla zneužita. Můžeme si tedy od Vás vyžádat doplňující informace pro ověření Vaší totožnosti. Upozorňujeme, že v případech stanovených GDPR nebo jinými právními předpisy nejsme povinni Vaší žádosti vyhovět. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Toto znění zásad ochrany osobních údajů je účinné od 1. 2. 2024. 

Mimosoudní řešení sporů
V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. 

Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem, který je v postavení spotřebitele, ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, Kaňkův palác, Národní 118/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, tel.: +420 273 193 111, e-mail: sekretariat@cak.cz, webové stránky: https://www.cak.cz/.